Ceneo

Napisz do nas

Darmowa
wysyłka
Wszystkie produkty
dostępne od ręki
Najwyższa jakość
wykonania
Tysiące zadowolonych
Klientów

Reklamacje i zwroty

 


! Nowy adres do wysyłki zwrotów i reklamacji !
PP Design
ul. Szachowa 1 lok. 41/2
04-894 Warszawa

 

 

 

 1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest urządzenie używane, lub niepełnowartościowe, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu.
 2. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
 3. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Kupującemu wydano mu dokument gwarancji, albo Sprzedający w inny sposób złożył Kupującemu oświadczenie gwarancyjne, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, kiedy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu.
 4. Oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa wyżej może być złożone również na stronie internetowej Sklepu oraz na trwałym nośniku, przy potwierdzeniu Konsumentowi zawarcia umowy sprzedaży oraz jej warunków.
 5. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotów kupowanych w Sklepie Sprzedającego (realizowane w trybie gwarancji jakości jak i w trybie rękojmi za wady) powinny być składane na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. I regulaminu Sklepu, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: biuro@pp-design.pl. W razie konieczności przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru zakupionego przez Kupującego ponosi Kupujący. Celem usprawnienia obsługi reklamacji Kupujący powinien wypełnić i dołączyć do przesyłki protokół reklamacyjny, który zostanie mu przesłany przez Sprzedającego po otrzymaniu wiadomości o reklamacji. Formularz protokołu reklamacji Sprzedający udostępnia do pobrania również w serwisie Sklepu. W protokole reklamacyjnym należy wpisać numer faktury zakupu towaru lub paragonu fiskalnego.
 6. Kupujący będący Konsumentem winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji, czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru.
 7. W przypadku kiedy Kupującym nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).
 8. Konsument, który zakupił przedmiot w Sklepie Sprzedającego może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zakupionego przedmiotu, a przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczonych osobno, partiami lub w częściach - licząc od dnia otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy, partii lub części. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przed jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. "data stempla pocztowego"). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu i został zamieszczony w Sklepie w zakładce "odstąpienie od umowy". Jednocześnie Konsument zobowiązany jest do możliwie najszybszego zwrotu zakupionego produktu, wraz z załączonym oryginalnym paragonem lub kserem faktury zakupu. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru.
 9. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8, Sprzedający zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a także koszty przesyłki, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki.
 10. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru, przelewem, na wskazany przez Konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy. Jeżeli Konsument nie wskazał w oświadczeniu numeru rachunku bankowego, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 11. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej przez Konsumenta kwoty do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania Sprzedającemu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 12. Konsument który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. Produkty outletowe (z dopiskiem OUTLET w nazwie) nie podlegają zwrotom.

 

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy i zwrotu towaru

Powrót
PP Design
Back to top